Betingelser for behandling af personoplysninger

1. Accept af betingelser

1.1 Disse betingelser for behandling af personoplysninger (herefter benævnt ”betingelserne”) finder anvendelse i forhold til behandling af dine personoplysninger hos Vagtselskabet C S-Vagt v/Claus Martin Stechnik (herefter benævnt ”CS Vagt”).

1.2 Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person jf. Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

1.3 Ved indgåelse af en aftale med C S Vagt acceptere du betingelserne og giver hermed dit samtykke for den nævnte behandling af data.

1.4 Såfremt du er under 16 år gammel, skal disse betingelser godkendes af forældre eller værge.

1.5 Alle personoplysninger, der behandles af CS Vagt, er beskyttet af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Der føres tilsyn af det danske datatilsyn, se evt. https://www.datatilsynet.dk/

2. Dataansvarlig

2.1 CS Vagt er dataansvarlig for de personoplysninger som vi indhenter om dig. Kontaktoplysninger for CS Vagt er følgende:

Vagtselskabet C S-Vagt v/Claus Martin Stechnik
CVR: 19429733
Rødbyvej 2
4930 Maribo
info@csvagt.dk
+45 70209100

3. Databehandler

3.1 CS Vagt har indgået databehandler aftale med:

Uniconta A/S
CVR: 33266928
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Se vilkårene for databehandleraftalen her.

Vanderbilt International GmbH
Borsigstr. 34
65205 Wiesbaden
Germany
Se vilkårene for databehandleraftalen her.

RISCO Ltd.
14 Hachoma Street
75655 Rishon LeZion
Israel
Se vilkårene for databehandleraftalen her.

Guardingvision

Se vilkårene for databehandleraftalen her,
samt vilkårene for Amazon Web Services her.

Den Jyske Kontrolcentral A/S
CVR:
Lindevej 8
6710 Esbjerg
Se vilkårene for databehandleraftalen her.

Visma Dataløn A/S
CVR: 48117716
Langebrogade 1A
1411 København K
Se vilkårene for databehandleraftalen her.

3.2 Underleverandøren er instrueret alene til at behandle personoplysningerne med det formål angivet under punkt 5.

Underleverandøren behandler eller anvender ikke personoplysningerne til andre formål end angivet heri. Herunder overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation medmindre Underleverandøren er forpligtet hertil efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat, som Underleverandøren er underlagt. I disse tilfælde vil dataansvarlig og personen som data vedrører blive underrettet om denne juridiske forpligtelse inden denne påbegyndes, medmindre pågældende lovgivning på baggrund af vigtige samfundsinteresser forbyder en sådan underretning.

3.3 Såfremt underleverandøren skønner, at en instruktion fra dataansvarlig er i strid med Persondataforordningen, databeskyttelseslovgivningen eller anden EU-ret eller lovgivningen i en medlemsstat, vil underleverandøren give besked herom.

3.5 Underleverandøren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende dansk Databeskyttelseslov, herunder Persondataforordningen.

3.6 Underleverandøren skal sikre at de personer der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

3.7 Underleverandøren træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag mod, at oplysningerne tilfældigt eller ulovligt bliver slettet, fortabt, forringes eller ændret, videregives eller gøres tilgængelig uden autorisation eller i øvrigt misbruges eller behandles i strid med lovgivningen, herunder Persondataforordningen.

3.8 Fastsættelse af de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger skal ske under hensynstagen til: Det aktuelle tekniske niveau, omkostningerne ved implementeringen samt behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

4. Indsamling og behandling af data

4.1 I forbindelse med din indgåelse af en aftale med C S Vagt, indsamles der data.

4.2 Der kan indsamles følgende person oplysninger i forbindelse med indgåelsen af en aftale: Fornavn, efternavn, fødselsdato, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail, pin kode, kode ord, cpr. nummer.

4.5 Behandling af data sker i forbindelse med udsendelse af faktura, betalings påmindelser, oprettelse af login til cloud services, oprettelse af alarm kunde hos kontrol centralen, løn og pensions indberetning.

4.6 Personoplysninger behandles fortroligt og formidles ikke videre til tredjemand eller kopieres medmindre dette er nødvendigt for at varetage C S Vagts forpligtelser og såfremt denne, til hvem personoplysninger overlades, behandler disse fortroligt.

4.7 Underleverandøren og dataansvarlig, begrænser adgangen til personoplysningerne til de medarbejder, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde deres forpligtelser.

5. Formål

5.1 Formålet med at foretage databehandlingen er at give C S Vagt mulighed for at overholde de indgåede aftaler. Dette indebærer også videregivelse af oplysninger til underleverandører som beskrevet i punkt 5.3.

5.2 C S Vagt må gøre brug af underdatabehandlere, på tidspunktet for godkendelse af betingelserne anvender C S vagt de nævnte underleverandører under punkt 5.4. Ved ændring af disse vil der ske underretninger herom..

5.3 Underleverandører:

Uniconta A/S
CVR: 33266928
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

Data ligger hostet og bliver behandlet i EU.
Videregivne oplysninger: Alle indsamlede oplysninger.
Formål: Drift af C S Vagt

Den Jyske Kontrolcentral A/S
CVR:
Lindevej 8
6710 Esbjerg
Videregivne oplysninger: Navn, adresse, telefon nummer, e-mail, pin kode og kode ord.
Formål: Oprette overvågning af alarmcentral.

Vanderbilt International GmbH
Borsigstr. 34
65205 Wiesbaden
Germany
Videregivne oplysninger: bruger navn, pin, web password og evt. kort nummer.
Formål: Give kunden adgang til alarm betjening via mobil app og web.

RISCO Ltd.
14 Hachoma Street
75655 Rishon LeZion
Israel
Videregivne oplysninger: telefon nummer og e-mail.
Formål: Give kunden adgang til alarm betjening via mobil app og web.

Guardingvision
Data ligger hostet og bliver behandlet af Amazon Web Services.
Videregivne oplysninger: telefon nummer og e-mail.
Formål: Give kunden adgang til tv overvågning via mobil app og web.


Visma Dataløn A/S
CVR: 48117716
Langebrogade 1A
1411 København K
Videregivne oplysninger: Navn, adresse, telefon nummer og cpr. nummer. 
Formål: Administrering og udbetaling af løn og feriepenge.

6. Indsigt, rettelse og indsigelse

6.1 Som kunde hos C S Vagt har du ret til at få indsigt i de personoplysninger som dataansvarlig har registreret om dig. Endvidere er du berettiget til at gøre indsigelse mod den behandling C S Vagt foretager.

C S Vagt vil skulle afregnes særskilt og efter medgået tid og materialer for at håndtere forespørgsler og opgaver i henhold til betingelserne.

6.2 Såfremt de oplysninger C S vagt har registreret om dig ikke er korrekte eller misvisende, kan du rette henvendelse til dataansvarlig.

Vagtselskabet C S-Vagt v/Claus Martin Stechnik
CVR: 19429733
Rødbyvej 2
4930 Maribo
info@csvagt.dk
+45 70209100

6.3 Enhver henvendelse omkring indsigt, rettelse eller indsigelse mod behandling af dine personoplysninger skal ske til dataansvarlig på nedenstående kontaktoplysninger.

Vagtselskabet C S-Vagt v/Claus Martin Stechnik
CVR: 19429733
Rødbyvej 2
4930 Maribo
info@csvagt.dk
+45 70209100

7. Varighed og ophør

7.1 Du kan til enhver tid trække dit samtykke for indsamling og behandling af dine personoplysninger tilbage, dette gøres ved opsigelse af alle aftaler med C S Vagt med gældende opsigelse varsel.

7.2 Dine date slettes når alle økonomiske forpligtelser mellem dig og C S Vagt er indfriet og C S Vagt ikke har nogen lovmæssig forpligtigelse til at opbevare dine data.

8. Ændring af betingelser for persondata

8.1 Dataansvarlig er til hver en tid berettiget til at foretage ændringer af disse betingelser. Såfremt der foretages ændringer vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af en orienteringsbesked.

8.2 Hvis du ikke kan acceptere de opdaterede betingelser, skal du opsige alle aftaler med C S Vagt med gældende opsigelse varsel.

8.3 C S Vagt kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser uden forudgående samtykke, forudsat at den til hvem rettigheder eller forpligtelser overdrages, forpligtes til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med de eksisterende betingelser.